JavaScript 03

2017. 2. 21. 15:58Work/JS

728x90

함수

function title() { ... } -> 일반 함수

title();

function title(parament) { ... } -> 매개 변수형 함수

title(p);

function title(p) { return p; } -> 리턴형 함수

var ti = title(p);

function title() { var local = 3; -> 지역변수 }

var global = 3; -> 전역변수


객체

var car = {

x : 0,

y : 0,

move : function(nx, ny){

this.x += nx;

this.y += ny;

}

}


객체 생성 과정 

car        x             0

y             0

move        function(nx, ny) { ... }


객체를 포함하는 객체

var car = {

num : "11가2222",

truck : {

x : 0,

y : 0,

move : function() { ... }

}

}

car.truck.move();

car.truck.x = 10;


생성자

function Car(parameter){ -> 객체를 복사 하기 위해 사용, 대문자로 시작, 함수와 형태 비슷

this.x = 0;

this.y = 0;

this.move = function(p1) {

this.x += p1;

this.y += p1;

}

}

var car1 = new Car(); -> 생성자 할당

car1.move(1);


Object -> 빈 객체

var car = {

x : 0,

y : 0,

move : function(p) { ... }

}

var car = new Object();

car.x = 0; car.y = 0;

car.move = function(p) { ... } -> Object를 이용한 사용자 정의 객체


String 객체

var s1 = 'test'; -> 문자열(속성이나 메서드를 가질 수 없다.)

var s2 = new String('test'); -> 문자열 객체(속성이나 메서드 이용)

var s1 = 'test';

document.write(s1.toUpperCase());

-> JavaScript에서 알아서 변환 시킨다.

728x90

'Work > JS' 카테고리의 다른 글

js study - Node.js + TypeScript + Express  (0) 2021.06.28
JavaScript 04  (0) 2017.02.21
JavaScript 03  (0) 2017.02.21
JavaScript 02  (0) 2017.02.20
JavaScript 01  (0) 2017.02.20